Deklaracja

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii z siedzibą w Poznaniu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.

Formularz danych osobowych

Wybór specjalności / dziedziny (można wybrać więcej niż jedną opcję):

10 + 7 =