Sprawozdanie PANEL ELEKTRORADIOLOGICZNY w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - 25 czerwca 2016r.

W dniach 23-25 czerwca 2016 r. w hotelu Belvedere odbyła się w Zakopanem VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w ramach której 25 czerwca miał miejsce panel elektroradiologiczny. Konferencja zastała zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Podologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

 

 

Już po raz drugi Panel Elektoradiologiczny został włączony do programu Konferencji chirurgów naczyniowych, co jestznaczącym wydarzeniem w środowisku elektroradiologów. Panel odbył się w sobotę 25-go czerwca br., składał się z czterech bloków tematycznych oraz prezentacji sprzętu z zakresu chirurgii naczyniowej.

Uroczystego otwarcia dokonał Past-Prezes PTCHN prof. dra hab. n. med. Grzegorz Oszkinis. Pierwszy wykład podczas sesji anglojęzycznej – inauguracyjnej wygłosił Dimitris Katsifarakis MSc, pt. „Professional challenges of the 21rst century in Europe and the respond of the Radiographer to them”, nawiązywał do rozwoju zawodowego elektroradiologów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz planów na kolejne lata. Drugi wykład pierwszej sesji należał do Yvonne Green MSc “The role of the radiographer in European pediatric ultrasound departments”. Autorka zaprezentowała wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Europie dotyczących wykonywania badań ultrasonograficznych przez elektroradiologów.

Po przerwie rozpoczęła się sesja dotycząca diagnostyki obrazowej naczyń. Dr hab. n. med. Radosław Pietura przedstawił temat: „Ultrasonografia w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro...”. Następnie ARDMS Agnieszka Kopeć opowiedziała słuchaczom o losach amerykańskiego sonografera w Polsce. Mgr Jolanta Tomczak natomiast przedstawiała wyniki pracy pt. „Ultrasonografia z użyciem kontrastu (CEUS) oraz z funkcją Superb Micro-Vascular Imaging (SMI) w monitorowaniu pacjentów po implantacji stentgraftu aorty brzusznej”. Następnie mgr Jerzy Kowski kontynuował sesję z wykładem pt. „Nowe możliwości chirurgii naczyniowej wykorzystującej najnowocześniejsze metody obrazowania” mgr Grzegorz Gryszkiewicz rozwinął temat nawiązując do Możliwości tomografii komputerowej w obrazowaniu naczyń”. Mgr Elżbieta Zawada przybliżyła uczestnikom zagadnienia z zakresu „Możliwości obrazowania naczyń krwionośnych w rezonansie magnetycznym”. Kolejnym tematem sesji był „Gadolin - coraz częściej używany, ale czy dobrze znany?” zaprezentowanym przez Dominikę Pazdan. Ostatni temat sesji należał do mgr Doroty Wojtusik – „Środki kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce (TK, DSA – angiografia)”.

Pierwszym wykładowcą trzeciej sesjipt. nowoczesne techniki wykorzystywane w chirurgii naczyniowej był dr. n. med. Łukasz Kruszyna, któryprzygotował wykład nt. „Możliwości chirurgii naczyniowej w leczeniu pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych – metody otwarte oraz endowaskularne” następnie dr hab. n. med.Łukasz Dzieciuchowicz zaprezentował tematpt. „Stentgrafty brzuszne - rodzaje, dobór protezy, przykładowa procedura wszczepienia”. Po dawce solidnych wykładów uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w interaktywnej prezentacji sprzętu z zakresu chirurgii naczyniowej, którą profesjonalnie poprowadził przedstawiciel firmy Hammermed produkującej stenty naczyniowe mgr Marcin Dobański.

Ostatnia sesja dotycząca współczesnych zagadnień na temat ochrony radiologicznej pacjenta i personelu rozpoczęła się wykładem Dominiki Pazdan pt. „Współczynnik absorpcji swoistej a bezpieczeństwo pacjentów podczas badań MR”, kolejna praca należała do mgr Piotra Jankowskiego – „Mapowanie dawek na skórze pacjenta w radiologii zabiegowej”. Natomiast mgr Monika Jędrzejewska skupiła się przybliżeniu tematu „Kontrola jakości w ultrasonografii dopplerowskiej – zalecenia międzynarodowe”. Mgr Anna Kowalik jako ostatni wykładowca w tej sesji oraz całego panelu przedstawiła słuchaczom wykład nt. Rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych oraz analizy ryzyka w radiologii.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w panelu elektroradiologicznym zorganizowanym dzięki uprzejmości Past-Prezesa PTCHN prof. Grzegorza Oszkinisa - w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej stało się forum do wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń. Natomiast wysłuchane wykłady stworzyły okazję do dyskusji na tematy zawodowe i naukowe z perspektywą do dalszej współpracy.

Jednocześnie pragniemy złożyć ogromne podziękowania prof. dr. hab. n. med. Grzegorzowi Oszkinisowi za wspieranie rozwoju zawodowego elektroradiologów oraz ponowne umożliwienie zorganizowania panelu elektroradiologicznego w ramach wymienionej konferencji.

Serdeczne podziękowania dla firmy Hammermed za zorganizowanie profesjonalnej demonstracji sprzętu dla uczestników panelu.

Szczególne podziękowania kierujemy dla: Bartosza Bąka, Anny Kowalik oraz Dominiki Pazdan za bezcenną pomoc organizacyjną.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom oraz studentom za przybycie oraz aktywny udział w panelu!

Jolanta Tomczak

Dorota Wojtusik

Komitet Organizacyjny

Dodatkowe informacje