Polskie Towarzystwo Elektroradiologii jest organizacją zrzeszającą studentów, absolwentów, czynnych zawodowo elektroradiologów oraz  innych pracowników medycznych związanych z elektroradiologią. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych.

Celem naszym jest pomoc studentom elektroradiologii, absolwentom oraz czynnym zawodowo elektroradiologom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej w różnych krajach, rozwój idei humanitaryzmu i etyki medycznej, rozwój programu kształcenia medycznego, integracja środowiska studentów elektroradiologii, absolwentów oraz czynnych zawodowo elektroradiologów oraz promowanie ponadlokalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna - każdy student, absolwent, czynny zawodowo elektroradiolog i inny pracownik medyczny związany z elektroradiologią, może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd, na czele którego stoi Prezes.

Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz na 3 lata na walnym zebraniu nazwanym Walnym Zgromadzeniem Członków. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę.

KRS: 0000370082    REGON 301601382    NIP : 7781476361
Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski
Adres:    Polskie Towarzystwo Elektroradiologii    ul. Garbary 15   61-866 Poznań

 

KONTAKT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

towarzystwo@pte.net.pl

tel 61-8850-757 / 780

 

Wiceprezesbartosz.bak@pte.net.pl

m. 668-421-037

Prezes: aleksandra.kaczmarek@wco.pl

 

 

Informacje

 1. Zarząd
 2. Komisja rewizyjna
 3. Członkowi honorowi
 4. Dokumenty statutowe
 5. Partnerzy / Patroni
 6. Deklaracja członkowska

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

Kadencja: 2015-2018

Aleksandra Kaczmarek - Prezes
aleksandra.kaczmarek@wco.pl

Bartosz Bąk - Wiceprezes
bartosz.bak@pte.net.pl

Anna Kowalik - Wiceprezes
anna.kowalik@pte.net.pl

Jolanta Tomczak - Członek Zarządu
jolantatomczak.pte@gmail.com

 

Dawid Bodusz - Członek Zarządu
towarzystwo@pte.net.pl

Dorota Galas -Świdurska - Członek Zarządu, Skarbnik
towarzystwo@pte.net.pl

Elżbieta Zawada - Członek Zarządu
towarzystwo@pte.net.pl

 • Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

  Lata 2015-2018

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Weronika Jackowiak

   

  Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Dorota Wojtusik

   

  Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr Olejnik

   

  Członek Komisji Rewizyjnej: Natalia Chuda

   

  Członek Komisji Rewizyjnej: Dominika Pazdan


  Lata 2012-2015

  Dariusz Radoła - Przewodniczący

  Weronika Jackowiak - Zastępca przewodniczącego

  Piotr Olejnik - Członek Komisji Rewizyjnej

  Ewelina Wawrzyniak - Członek Komisji Rewizyjnej

  Grzegorz Mazurkiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

   

 • 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii nadał Panu prof. dr hab. med. Andrzejowi Urbanikowi tytuł:

  "Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii"

  2. Niezmiernie miło nam poinformować, że na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjęto wniosek oraz przyznano tytuł:

  "Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii"

  Panu prof. dr hab. Julianowi Malickiemu za wybitny rozwój i wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

  Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IV Ogólnopolskich Warsztatów z Okazji Światowego dnia Radiologii, które odbyło się 08.10. 2014 na terenie targów EXPO w Warszawie.

 • STATUT

  POLSKIEGO TOWARZYSTWA

  ELEKTRORADIOLOGII

   

  ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

   

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w dalszych postanowie­niach statutu zwane Stowarzyszeniem.

  2. Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem edukacyjnym o celach niezarobkowych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz współpracować z innymi organizacjami i osobami, którzy nie są członkami Stowarzyszenia.

  Czytaj dalej...
  • 5

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii z siedzibą w Poznaniu. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)