Gdzie można studiować Elektroradiologię

W chwili obecnej jest 8 Uczelni wyższych które kształcą na wydziale Elektroradiologii:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 854-62-28
fax 852-04-55

http://www.am.poznan.pl/

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 748 54 00

Strona www: http://www1.umb.edu.pl/

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk
tel. +48 (58) 349-22-22

http://www.gumed.edu.pl/

studia I stopnia, stacjonarne

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

ul. Kościuszki 4
90-419 Łódź
tel. (042) 639 39 76
tel/fax (042) 632 23 47

http://www.umed.lodz.pl

studia I stopnia, stacjonarne

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. (22) 572-01-01, fax 572-01-61

http://www.wum.edu.pl

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
Kraków
woj. Małopolskie

tel. 12 421 41 41;

www.woz.cm-uj.krakow.pl

studia I stopnia, stacjonarne

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Al. Racławickie 1
20-095 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 81 528 88 15

http://www.umlub.pl/

studia I stopnia, stacjonarne

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

tel. 52 585 33 00;

www.cm.umk.pl

studia I stopnia, stacjonarne

Sylwetka Absolwenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Elektroradiologia

                                                                             ELEKTRORADIOLOGIA

 

Kierunek studiów elektroradiologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej. Powiązany jest on z kierunkiem lekarskim zarówno poprzez program nauczania, jak i sylwetkę
absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego,
jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Kierunek ten jest również powiązany z obszarem nauk fizycznych
(fizyka medyczna), nauk społecznych oraz z elementami nauk farmaceutycznych (radiofarmacja).


Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje
absolwenta do wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii,
medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne.

 

DZIENNIK USTAW
Poz. 744 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii.

Powinien umieć: wykonywać procedury diagnostyczne i terapeutyczne związane z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej); rozumieć sposoby wytwarzania nośnika informacji (diagnostyka) lub środka niszczącego tkanki (radioterapia), budowę stosowanej aparatury i efekty oddziaływania promieniowania jonizującego lub innego nośnika informacji z organizmem; przewidywać i zapobiegać skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk medycznych i fizycznych. Powinien być przygotowany do: pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, w inspekcji ochrony radiologicznej, współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych, fizykami medycznymi i inżynierami medycznymi. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Elektroradiolodzy zatrudnieni są w każdym szpitalu oraz w poradniach, w których wykonuje się diagnostykę radiologiczną itp. Specjaliści z radioterapii i medycyny nuklearnej zatrudnieni są w ośrodkach zajmujących się radioterapią bądź bardziej zaawansowanymi technikami diagnostycznymi.

 

materiał pochodzi ze strony http://rtt.edu.pl/

Sylwetka absolwenta kierunku Elektroradiologia

Elektroradiologia to kierunek z przyszłością - dynamiczny rozwój technik obrazowania i coraz nowocześniejszy sprzęt diagnostyczny wymaga obsługi i kontroli wszechstronnie wykształconych ekspertów, posiadających nie tylko specjalistyczną wiedzę o budowie aparatury, sposobach jej działania, ale także podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (m. in. anatomii i fizjologii człowieka oraz diagnozowania stanów chorobowych i ich objawów radiologicznych).

Absolwent kierunku elektroradiologia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
    wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz sprzętu;
    wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii, audiometrii;
    przygotowywania wyników badań do oceny przez lekarza,
    pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.

Absolwenci kierunku mogą szukać zatrudnienia w:

    zakładach i pracowniach radioterapii (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych - kierownik zespołu techników);
    szpitalach;
    sanatoriach;
    inspekcji ochrony radiologicznej;
    pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej;
    sektorze marketingu sprzętu medycznego;
    mogą też świadczyć usługi doradcze w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Pobrane ze strony :
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/pl/index.php?dir=kierunki&mn=elektroradiologia&c=opis
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/pl/index.php?dir=kierunki&mn=elektroradiologia&c=profil
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/pl/index.php?dir=kierunki&mn=elektroradiologia&c=postudiach