IX Ogólnopolskie Warsztaty z okazji Światowego Dnia Radiologii

16-17 listopada 2019

odbędą się za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Sesja plakatowa

Ważne daty

16 września 2019

Rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych

12 października 2019

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac plakatowych

28 października 2019

Ogłoszenie wyników kwalifikacji uczestników do Sesji Prac Plakatowych i Konkursu Prac Plakatowych.

10 listopada 2019

Ostatni dzień nadsyłania prezentacji zakwalifikowanych prac

Regulamin sesji plakatowej

Regulamin

Regulamin sesji plakatowej IX Ogólnopolskich Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii
I Informacje ogólne
1. Organizatorem IX Ogólnopolskich Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii (zwanych dalej Warsztatami) jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej „Komitetem”, powołany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.
2. Warsztaty odbędą się 16-17 listopada 2019 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, w Poznaniu.
3. W ramach warsztatów odbędzie się Sesja Prac Plakatowa i Konkurs Prac Plakatowych (zwany dalej „Konkursem”).
II Warunki uczestnictwa w Sesji Prac Plakatowych
1. Czynnymi uczestnikami Sesji Prac Plakatowych mogą zostać:
• studenci kierunku elektroradiologia i fizyki medycznej
• słuchacze studium medycznego kierunku elektroradiologia
• absolwenci kierunku elektroradiologia i fizyki medycznej
• czynnie pracujący technicy elektroradiologii i elektroradiolodzy oraz fizycy medyczni,
którzy dokonali rejestracji zgodnie z zasadami Regulaminu oraz terminowo przesłali streszczenia.
2. W przypadku studentów opiekunem pracy może być lekarz, elektroradiolog, fizyk medyczny, bądź doktorant. Jednocześnie zastrzega się pod rygorem odrzucenia streszczenia, że opiekun pracy nie może być jej autorem.
3. Zakres tematyczny streszczeń powinien dotyczyć obszaru:
• diagnostyki obrazowej (MR, TK, RTG klasyczna),
• radioterapii,
• medycyny nuklearnej,
• radiologii interwencyjnej,
• ultrasonografii,
• diagnostyki elektromedycznej (okulistyka, kardiologia, neurologia, laryngologia),
• ochrony radiologicznej,
• kontroli jakości.
4. Uczestnicy Sesji Prac Plakatowych powinni dokonać rejestracji uczestnictwa czynnego w terminie do 12 października 2019, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.pte.net.pl/sesjaplakatowa.
5. Udział w Warsztatach jest płatny.
6. W przypadku nie nadesłania streszczenia w wyznaczonym terminie, uczestnik traci status uczestnictwa czynnego.
7. Aby wziąć udział w sesji plakatowej należy przesłać streszczenie pracy, która nie była prezentowana na żadnej innej konferencji ogólnopolskiej czy zagranicznej.
III Ocena streszczeń i kwalifikacja do Konkursu
1. Skład Komitetu Naukowego Konkursu jest dostępny na stronie www.pte.net.pl
2. Komitet Naukowy Konkursu ocenia wartość merytoryczną nadesłanych streszczeń prac badawczych i zdecyduje o ich kwalifikacji do Konkursu lub Sesji Prac Plakatowych.
3. Kryteria oceny streszczeń:
• zgodność tematyki pracy z zakresami zgłoszenia streszczeń,
• oryginalność i wartość poznawcza pracy,
• poprawność metodologiczna (sformułowanie celu oraz zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych),
• sposób interpretacji wyników,
• możliwości praktycznego zastosowania wyników,
• prawidłowość używanej terminologii z fizyki, medycyny i nauk o zdrowiu.
4. Uczestnik zgłaszający streszczenie otrzyma drogą mailową informację o kwalifikacji plakatu do Konkursu lub Sesji Prac Plakatowych, w terminie do 28 października 2019.
IV Organizacja i przebieg Konkursu
1. W Konkursie weźmie udział 6 prac zakwalifikowanych przez Komitet Kwalifikujący Konkursu Prac Plakatowych.
2. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana drogą mailową na 3 dni przed Warsztatami (tj. 13 listopada 2019).
3. Prezentację należy wykonać zgodnie z wytycznymi.
4. Prezentacje należy przesłać na adres mailowy warsztatypte@gmail.com, w terminie do 10 listopada 2019. Nazwa pliku z prezentacją powinna zawierać imię i nazwisko autora
5. Podczas Warsztatów osoba prezentująca (autor lub jeden z współautorów) będzie miała 7 min na omówienie tematu. Po prezentacji członkowie Komitetu Naukowego Konkursu i/lub uczestnicy Warsztatów mogą zadać pytania.
6. W czasie prezentacji multimedialnej prelegent ma do swojej dyspozycji: komputer, rzutnik, mikrofon i wskaźnik.
7. Nie dopuszcza się sytuacji, pod rygorem dyskwalifikacji, prezentacji przez osobę nie będącą autorem pracy.
8. W ramach oceny prezentacji konkursowych zostaną wyłonione trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody. Pozostałe trzy – wyróżnienia.
9. Kryteria oceny prezentacji podczas Konkursu:
• poziom merytoryczny, logiczny układ treści,
• język prezentacji (terminologia, zwięzłość wypowiedzi),
• estetyka, czytelność slajdów,
• wykorzystanie przeznaczonego czasu.
9. Wszyscy autorzy zakwalifikowanych prac konkursowych otrzymają certyfikat uczestnictwa czynnego.
V Organizacja i przebieg Sesji Prac Plakatowych
1. Plakat (prezentację) należy wykonać zgodnie z wytycznymi.
2. Wymaga się, aby plakat był kompletny i nie wymagał komentarza autora/ów.
3. Plakaty zostaną wyświetlone w wyznaczonej przez Organizatora sali, dostępnej dla uczestników podczas pierwszego dnia Warsztatów.
4. Kolejność wyświetlanych prac zostanie ustalona przez Komitet Organizacyjny Warsztatów.
5. Podczas Sesji Prac Plakatowych zostaną wyświetlone także prace zakwalifikowane do Konkursu.
6. Prace prezentowane w ramach Sesji Prac Plakatowych zostaną ocenione przez uczestników Warsztatów. Plakat z najwyższą uzyskaną oceną zostanie wyróżniony dyplomem publiczności.
VI Wizerunek
1. Przebieg Warsztatów może być filmowany oraz fotografowany przez Organizatora, a także inne podmioty, które otrzymały zgodę Organizatora.
2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażaniem zgody na komercyjne wykorzystanie przez Organizatora - dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zostanie sfilmowany bądź sfotografowany na terenie obiektów konferencyjnych, a także kiedy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu, bądź pozowanie do zdjęć.
3. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach oraz w telewizji. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku.
VII Rozpowszechnianie streszczeń i prezentacji
1. Udział w Warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na publikację streszczeń i prezentacji multimedialnych Sesji Plakatowej i Konkursu Prac Plakatowych na stronie WWW Organizatora i/lub materiałach konferencyjnych. VIII Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator IX Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii informuje:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Elektroradiologii z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Garbary 15, 61 – 807 Poznań, reprezentowane przez Prezesa Bartosza Bąka.
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Sesji Plakatowej i Konkursu Prac Plakatowych w ramach IX Warsztatów z okazji Światowego Dnia Radiologii, a także w celu informacyjnym dotyczącym organizacji kolejnych edycji Warsztatów; 1.3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 1.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 1.5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (kiedy dane będą przekazywane innym podmiotom,
należy wskazać te podmioty); 1.6. Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat od dnia rejestracji; 1.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy.
X Postanowienia końcowe
1. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw nieregulowanych Regulaminem przysługuje Organizatorowi.
2. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz przetwarzaniem danych osobowych uczestników Sesji Plakatowej i Konkursu Prac Plakatowych.
4. Pytania należy kierować pod adres mailowy warsztatypte@gmail.com.
20.06.2019

Wytyczne streszczenia i prezentacji

Wytyczne streszczenia i prezentacji multimedialnej

I STRESZCZENIE

 1. Streszczenie powinno być napisany w języku polskim.
 2. Streszczenie powinno zawierać kolejno następujące dane:
 • Pełne imię i nazwisko autora/-ów
 • Nazwa uniwersytetu lub nazwa jednostki ochrony zdrowia
 • Tytuł pracy
 1. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć strukturę:
 • Wstęp
 • Cel
 • Materiał i metody
 • Wyniki
 • Wnioski
 • Słowa kluczowe

 

3.1. Słowa kluczowe: do 6 słów kluczowych w języku polskim.

3.2. Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat podstaw badania, jego celu, metodologii (wielkość próby, narzędzia badawcze, metody statystyczne), najważniejszych wyników i głównych wniosków (o ile możliwe, praktycznych zastosowań lub dalszych możliwych kierunków badań).

 1. Streszczenie o charakterze opisu przypadku („case study”) powinno mieć strukturę:
 • Wstęp (opis jednostki chorobowej)
 • Omówienie przypadku
 • Wnioski
 • Słowa kluczowe

 

4.1. Słowa kluczowe: do 6 słów kluczowych w języku polskim.

4.2. Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat analizy przypadku, metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych wartych skopiowania oraz potencjalnych błędów jakich należy unikać.

 1. Streszczenie nie może liczyć więcej niż 2500 znaków (nie wliczamy: spacji oraz nazwy uniwersytetu/jednostki organizacyjnej, pełnego imienia i nazwiska autora-/ów, tytułu, słów kluczowych).

 

5.1. Tekst należy zapisać bez wyróżnień (podkreśleń, pogrubień czcionki), czcionką 12p Times New Roman, z jednym odstępem między wierszami i marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza, bez justowania. Kursywa może być użyta w przypadku nazw łacińskich.

5.2. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że dotyczy skrótu standardowego np. jednostki miary. Jednostki należy podawać zgodnie z Międzynarodowym Systemem Jednostek (SI).

5.3. Streszczenie nie może zawierać zdjęć, grafik, tabel i wykresów.

II PREZENTACJA

 1. Prace zakwalifikowane do prezentacji w Sesji Prac Plakatowych i Konkursie Prac Plakatowych powinny być przedstawione w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point 97-2003 (*.ppt lub *.pptx). Prosimy nie eksportować prezentacji do pdf.
 2. Prezentacja multimedialna musi być przygotowana w języku polskim.
 3. Prezentacja może zawierać do 15 slajdów, w tym slajd tytułowy. Limit ilości slajdów nie obejmuje slajdu/ów z piśmiennictwem.
 4. Slajd tytułowy powinien zawierać:
 • Pełne imię i nazwisko autora/-ów
 • Nazwę uniwersytetu lub nazwę jednostki ochrony zdrowia
 • Tytuł pracy

 

Praca przygotowana przez Studentów, dodatkowo:

 • Nazwa koła naukowego
 • Pełne imię i nazwisko opiekuna/ów
 • Krój czcionki dowolny, w rozmiarze maksymalnie 30 pkt.
 • W przypadku filmów powinny być zagnieżdżone w prezentacji oraz przesłane osobno (opisane imieniem i nazwiskiem autora prezentacji).

 

20.06.2019

Jury

Komitet Naukowy Konkursu oceniający streszczenia

Prof. Karol Kamiński (Białystok)
Dr Anna Zuchowska (Warszawa)
Dr Zuzanna Tyrakowska (Białystok)
Dr Dawid Bodusz (Gliwice)
Mgr Sławomir Nazaruk  (Lublin)
Mgr Ewa Pasieka (Białystok)

Sponsorzy

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Status

Sesja plakatowa

Zaakceptuj regulamin sesji plakatowej

Faktura

Zgoda na przetwarzanie danych

3 + 12 =

Formularz rejestracyjny sesji plakatowej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator IX Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii informuje: 1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Elektroradiologii z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Garbary 15, 61 – 807 Poznań, reprezentowane przez Prezesa Bartosza Bąka. 1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji IX Warsztatów z okazji Światowego Dnia Radiologii, a także w celu informacyjnym dotyczącym organizacji kolejnych edycji Warsztatów; 1.3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 1.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 1.5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (kiedy dane będą przekazywane innym podmiotom,) 1.6. Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat od dnia rejestracji; 1.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy.

Biuro konferencyjne - Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

KRS: 0000370082 REGON 301601382 NIP : 7781476361
Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski
Adres: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

towarzystwo@pte.net.pl | warsztatypte@gmail.com 

tel 61-8850-757 / 780

© 2019 PTE | Prywatność | Nota prawna |  Kontakt