Konkurs na najlepszą pracę magisterską
z zakresu elektroradiologii

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt ogłosić cykliczny Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu elektroradiologii. Do zdobycia, oprócz dyplomu, jest nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN. Szczegóły w regulaminie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz przesłać zgłoszenie wraz z załącznikami. W celu pobrania Regulaminu oraz formularzy nalezy kliknąć tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia każdego roku.

Regulamin Konkursu

§1

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, zwane dalej „pracami”, obronione w roku ich przedstawienia do nagrody.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci kierunku elektroradiologia, zarówno uczelni krajowych, jak i zagranicznych bez względu na członkostwo w PTE.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu PTE i Komisji Rewizyjnej PTE oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

§2

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu następuje w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: towarzystwo@pte.net.pl.
 2. Zgłoszenia może dokonać autor pracy lub osoba będąca opiekunem pracy (promotorem) lub recenzentem pracy.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • pracę w formacie pdf;
  • opinię promotora napisaną na potrzeby Konkursu;
  • zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie;
  • formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)
  • podpisaną przez autora pracy i opiekuna pracy klauzulę RODO (Załącznik nr 3)
 4. Zgłoszenia niekompletne nie będą dopuszczone do Konkursu.
 5. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 grudnia każdego roku.

 

§3

 1. Prace zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć problematyki z zakresu elektroradiologii.
 2. Dopuszcza się prace poruszające tematykę promocji zdrowia.

§4

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Polskie Towarzystwo Elektroradiologii powołuje Komitet Konkursu.
 2. W skład Komitetu wchodzą:
  • przewodniczący;
  • minimum 3 członków
 3. Osoby wchodzące w skład Komitetu wyznacza Zarząd PTE, przy czym:
  • na przewodniczącego Komitetu wyznaczana jest osoba z Zarządu;
  • członkowie Komitetu wybierani są spośród osób legitymujących się odpowiednimi kompetencjami do oceny prac z zakresu elektroradiologii;
  • członkiem Komitetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora z dziedziny nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.
 4. Członkowie Komitetu są jednocześnie recenzentami przesłanych prac.
 5. Członkowie Komitetu zobowiązani są do podpisania oświadczeń o bezstronności (Załącznik nr 2).
 6. Komitet Konkursu ma prawo nie przyznać nagrody.

 

§5

 1. Prace oceniane są pod względem:
  • merytorycznym;
  • poprawności językowej;
  • innowacyjności.
 2. Każdy z recenzentów ocenia pracę w zakresach podanych w pkt. 1 używając skali punktowej od 1 do 6.
 3. Do nagrody wskazywana jest praca, która uzyska największą liczbę punktów, przy czym żadna uzyskana, pojedyncza ocena nie może być mniejsza od 4.
 4. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia konkursu (taka sama liczba punktów dla kilku prac), ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu.

 

§6

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagrody następuje najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.
 2. Nagrodą za najlepszą pracę magisterską w danym roku jest:
  • dyplom przyznawany przez PTE dla autora pracy i promotora pracy;
  • nagroda pieniężna w wysokości 500 zł;
  • zaproszenie do wygłoszenia prelekcji w ramach konferencji organizowanych przez PTE;
  • dodatkowo, mogą być przyznane nagrody rzeczowe.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, Komisja Konkursu może wystąpić do Zarządu PTE o przyznanie jednej nagrody wyróżnienia.

 

§7

 1. Informację o wynikach Konkursu umieszcza się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii oraz w mediach społecznościowych.
 2. Zarząd PTE informuje laureatów Konkursu drogą pisemną o przyznaniu nagrody i zaprasza na uroczystość wręczenia nagrody.

 

§8

 1. Za organizację Konkursu i obsługę prac Komitetu Konkursu odpowiedzialny jest Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt