Konkurs na Najbardziej Aktywne Studenckie Koło Naukowe
z Elektroradiologii

Regulamin Konkursu

  1. Nagroda dla Najbardziej Aktywnego Studenckiego Koła Naukowego z Elektroradiologii przyznawana jest raz w roku i obejmuje jeden rok akademicki.
  2. Celem udziału w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny oraz dołączyć dokumenty:

2.1. Skany dyplomów i wyróżnień.

2.2. Skany opublikowanych artykułów i/lub linki do stron internetowych czasopism.

2.3. Skany materiałów konferencyjnych i/lub linki do stron internetowych wydarzeń.

2.4. Oświadczenie opiekuna koła o liczbie członków z procentowym udziałem studentów kierunku elektroradiologia.

2.5. Skany dyplomów i publikacji muszą być podpisane przez opiekuna koła.

2.6. Skany zgód na przetwarzanie danych osobowych opiekuna i przewodniczącego koła.

  1. Nagroda przyznawana jest studenckiemu kołu naukowemu, które zdobędzie największą liczbę punktów.
  2. Kryteria przyznawanych punktów.
Publikacje w czasopismach  naukowych i recenzowanych materiałach                                                         z konferencji międzynarodowych
L.p. Czasopismo* Liczba punktów
1. W czasopiśmie z liczbą punktów ≥140 pkt. 30
2. W czasopiśmie z liczbą punktów ≥ 70 pkt. 20
3. W czasopiśmie z  liczbą punktów ≥ 20 pkt. 10
Publikacje inne
1. Publikacja w czasopiśmie, monografii, książce  w języku angielskim lub innym. 10
2. Publikacja w czasopiśmie, monografii, książce  w języku polskim. 5
3. Publikacja streszczenia w materiałach konferencyjnych zagranicznych. 10
4. Publikacja streszczenia w materiałach konferencyjnych krajowych. 5
Inna aktywność
1. Wygłoszenie wykładu na konferencji zagranicznej. 10
2. Wygłoszenie wykładu na konferencji krajowej. 5
3. Wygłoszenie wykładu podczas webinarium (zasięg krajowy). 5
4. Udział w akcjach promocyjnych, festiwalach naukowych, itp. 5
Nagrody i wyróżnienia
1. Zajęcie I miejsca na konferencji zagranicznej. 60
2. Zajęcie II  miejsca na konferencji zagranicznej. 40
3. Zajęcie III miejsca na konferencji zagranicznej. 20
4. Zdobycie wyróżnienia na konferencji zagranicznej. 10
5. Zajęcie I miejsca na konferencji krajowej. 30
6. Zajęcie II  miejsca na konferencji krajowej. 20
7. Zajęcie III miejsca na konferencji krajowej 10
8. Zdobycie wyróżnienia na konferencji krajowej. 5
9. Dyplom lub wyróżnienie związane z inną aktywnością niż udział w konferencji. 5

* Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html).

5. Formularz rejestracyjny i inne dokumenty należy pobrać tutaj wypełnić i przesłać wraz z wymaganymi
w regulaminie załącznikami na adres e-mail: warsztatypte@gmail.com nieprzekraczalnym terminie
do 13 grudnia 2020 r. 

6. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 20 grudnia 2020 r. – informacja na FB i stronie www Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

7. Nagrodami w konkursie są: 10 wejściówek na wydarzenie organizowane przez PTE, dyplom, statuetka oraz wydruk artykułu/ów (maksymalnie 4 publikacje) w czasopiśmie Inżynier i Fizyk Medyczny (po uzyskaniu pozytywnej recenzji zgodnie z procedurą Wydawnictwa).

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt