Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem edukacyjnym. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz współpracować z innymi organizacjami i osobami, którzy nie są członkami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) działalność edukacyjna,
b) rozwój idei humanitaryzmu i etyki medycznej,
c) promowanie ponadlokalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
d) rozwój programu kształcenia medycznego,
e) umożliwienie swoim członkom uczestniczenia we wszystkich programach w ramach Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii,
f) promocja działalności naukowo-badawczej i osiągnięć naukowych,
g) integracja środowiska elektroradiologów.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:
a) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,
c) organizowanie projektów naukowych i kursów dydaktycznych dla studentów, absolwentów, czynnych zawodowo elektroradiologów oraz innych osób zainteresowanych tematyką medyczną,
d) międzynarodowy program praktyk studenckich.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznaczy na realizację celów statutowych.

5. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

a) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
c) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
e) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
f) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
h) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
i) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
j) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
k) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
l) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
m) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
n) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
o) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
q) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
r) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
s) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
t) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
u) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
v)Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  a) posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu technika elektroradiologii lub elektroradiologa,
  b) lub jest słuchaczem/studentem kierunku elektroradiologia,
  c) oraz złoży w wersji elektronicznej lub pisemnej deklarację członkowską.
  4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji, wniesieniu składki członkowskiej oraz wystawieniu certyfikatu potwierdzającego członkostwo podpisanego przez Prezesa oraz członka Zarządu.
  5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  8. Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
  9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów statutowych Stowarzyszenia,
  b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
  11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych organów Stowarzyszenia. Nadto przysługują im uprawnienia określone w pkt. 9b-9c Rozdziału III statutu.
  12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia.
  13. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
  14. Utrata członkostwa przez Członka Stowarzyszenia następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
  b) wykluczenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.
  15. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta przez Zarząd w przypadku:
  a) nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
  b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) zalegania z płatnością składek za okres 12 miesięcy,
  d) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  16. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o utracie członkostwa.

   ROZDZIAŁ IV
   ORGANY STATUTOWE STOWARZYSZENIA

   1. Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
    1. Walne Zgromadzenie Członków,
    2. Zarząd,
    3. Komisja Rewizyjna.
   2. Kadencja organów statutowych Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 1 b-c Rozdziału IV trwa 3 lata, a wybór ich składu odbywa się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w głosowaniu jawnym lub tajnym.
   3. Członkowie wybrani do organów statutowych Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
   4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
   5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów podjętą w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
   6. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
    1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
    2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
   7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
   8. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 12 miesięcy w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
   9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z inicjatywy Zarządu lub poszczególnych jego członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
   10. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   11. Jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Do ważności podjętych uchwał w drugim terminie nie jest wymagane kworum.
   12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
    1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    2. uchwalanie zmian statutu,
    3. wybór składu organów statutowych Stowarzyszenia oraz odwoływanie poszczególnych jego członków;
    4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
    7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
    8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia,
    9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub organy statutowe,
    10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
    12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
   13. Zarząd składa się z 5-7 członków powoływanych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
   14. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów oraz Członkowie Zarządu.
   15. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
   16. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków można zawiesić w pełnieniu czynności poszczególnych członków składu zarządu w przypadku:
    1. nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu,
    2. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
    3. braku aktywnego udziału w pracach Zarządu.
   17. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały może odwołać poszczególnych członków spośród składu Zarządu. Z chwilą odwołania Prezesa ustępuje cały Zarząd, a Walne Zgromadzenie Członków niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
   18. Do kompetencji Zarządu należą:
    1. realizacja celów Stowarzyszenia,
    2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
    3. sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia,
    4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
    6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia
    7. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia.
   19. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu oraz innego członka składu Zarządu działających łącznie.
   20. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami uzasadnionymi działalnością Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zebranie Zarządu może być również przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   21. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
   22. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej (w przypadku Komisji Rewizyjnej, w skład wchodzą więcej niż 3 osoby).
   23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1. kontrola działalności Zarządu,
    2. składanie sprawozdań oraz wniosków z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków,
    3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
    4. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
    5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
   24. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego.
   25. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.


   ROZDZIAŁ V
   MAJĄTEK I FUNDUSZE

   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
   a) ze składek członkowskich,
   b) darowizn, spadków, zapisów,
   c) dotacji i ofiarności publicznej,
   d) działalności gospodarczej.
   2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
   3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków, określając terminy oraz sposób wpłat.

   ROZDZIAŁ VI
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podej¬muje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, wyznacza osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

   © 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt