Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w dalszych postanowie¬niach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem edukacyjnym o celach niezarobkowych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz współpracować z innymi organizacjami i osobami, którzy nie są członkami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest :
a) pomoc studentom elektroradiologii, absolwentom oraz czynnym zawodowo elektroradiologom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej w różnych krajach,
b) rozwój idei humanitaryzmu i etyki medycznej,
c) promowanie ponadlokalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
d) rozwój programu kształcenia medycznego,
e) umożliwienie studentom elektroradiologii, absolwentom i czynnym zawodowo elektroradiologom uczestniczenia we wszystkich programach w ramach Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii
f) integracja środowiska studentów elektroradiologii, absolwentów oraz czynnych zawodowo elektroradiologów.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:
a) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,
c) organizowanie projektów naukowych i kursów dydaktycznych dla studentów, absolwentów, czynnych zawodowo elektroradiologów oraz innych osób zainteresowanych tematyką medyczną,
d) międzynarodowy program praktyk studenckich.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) Złoży na piśmie deklarację członkowską,
b) Przedstawi pozytywną pisemną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, zostać członkami Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów statutowych stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów statutowych Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wy¬borczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych organów Stowarzyszenia. Nadto przysługują im uprawnienia określone w pkt. 9b-9c Rodziału III statutu.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa przez Członka Stowarzyszenia następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd
15. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta przez Zarząd w przypadku:
a) nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zalegania z płatnością składek za okres 12 miesięcy,
d) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o utracie członkostwa.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STATUTOWE STOWARZYSZENIA

1. Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów statutowych Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 1 b-c Rodziału IV trwa 3 lata, a wybór ich składu odbywa się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.
Członkowie wybrani do organów statutowych Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów podjętą w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba że statut stanowi inaczej.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 6 miesięcy w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia członków.
7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoły¬wane w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z inicjatywy Zarządu lub poszczególnych jego członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór składu organów statutowych Stowarzyszenia oraz odwoływanie poszczególnych jego członków;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub organy statutowe,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
9. Zarząd składa się z 5-7 członków powoływanych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
10. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów oraz Członkowie Zarządu.
11. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu
12. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków można zawiesić w pełnieniu czynności poszczególnych członków składu zarządu w przypadku:
a) nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu,
b) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
c) braku aktywnego udziału w pracach Zarządu.
13. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały może odwołać poszczególnych członków spośród składu Zarządu. Z chwilą odwołania Prezesa ustępuje cały Zarząd, a Walne Zgromadzenie Członków niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
14. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia
g) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia.
15. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu oraz innego członka składu Zarządu działających łącznie.
16. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami uzasadnionymi działalnością Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
17. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
18. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej (w przypadku Komisji Rewizyjnej, w skład wchodzą więcej niż 3 osoby).
19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań oraz wniosków z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
20. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego.
21. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków, określając terminy oraz sposób wpłat.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podej¬muje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, wyznacza osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

© 2021-2022 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt